Obhájce

Obhájcem se rozumí trestní zástupce osoby, proti které je vedeno trestní řízení. Obhájcem může být pouze advokát a jeho úkolem je poskytnout obviněnému kvalifikovanou právní pomoc. V jeho prospěch také využívá všechna práva a prostředky, které jsou v právních předpisech zakotveny. Každá osoba má právo na vlastního obhájce a pokud chce, může si jej také vybrat. Právo na obhajobu je zajištěno zejména z toho důvodu, aby obviněný v trestním řízení neutrpěl újmu v důsledku neznalosti práva a procesních předpisů. Pokud jej však obviněný mít nechce, mít jej nemusí. V případech nutné obhajoby je však obhájce povinný. Jde o případ tzv. nutné obhajoby. Obhájce se následně stará o to, aby byly v řízení náležitě a včas objasněny skutečnosti, které obviněného zbavují viny nebo jeho vinu zmírňují. Je také oprávněn za obviněného činit návrhy, podávat žádosti a opravné prostředky, nahlížet do spisů a být přítomen při vyšetřovacích úkonech.

Nabízím nezávazné konzultace i poradenství.