Obhajoba

Právo na obhajobu je jedním ze základních práv každého člověka. Smyslem je zajistit plnou ochranu zákonných zájmů a práv každé osoby, proti které je vedeno trestní řízení. Tato osoba musí být v každé fázi řízení poučena o svých právech umožňující plné uplatnění obhajoby. Součástí těchto práv je např. možnost zvolit si obhájce, právo jednat s orgánem činným v trestním řízení v mateřském jazyce a také právo na tlumočníka. Obhajoba se dále děli na obhajobu materiální a formální. Materiální obhajoba zahrnuje právo obviněného osobně se účastnit jednání před soudem, právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu a také právo vyhledávat, předkládat a navrhovat provedení důkazů. Formální obhajoba znamená, že obviněnému bude ustanoven obhájce soudem, pokud si jej sám nezvolí. Mít ho však musí.

Nabízíme nezávazné konzultace i poradenství.


Telefon: +420 224 818 736