Trestný čin

Jako trestný čin je možné označit takové činy, jaké jako trestné označuje zákon. Trestní zákon poté jednotlivé trestné činy vyjmenovává a stanovuje konkrétní znaky, jež musí splňovat. Trestné činy je možné rozdělit na přečiny a zločiny. Rozlišovány jsou pak podle formy zavinění, tudíž zda byl čin spáchán z nedbalosti či úmyslně a dále podle délky trestu odnětí svobody. Jedním z formálních znaků trestného činu je jeho skutková podstata. Jedná se o souhrn určitých znaků, které specifikují jednotlivé druhy trestných činů a navzájem je odlišují. Řeč je o objektu trestného činu, objektivní a subjektivní stránce a pachateli trestného činu.

Nabízím nezávazné konzultace i poradenství.