Vymáhání škod

Škodu je možné rozdělit na majetkovou a nemajetkovou újmu. V obou případech má však poškozený právo domáhat se náhrady škody. Soudu je však nutné dokázat, že se škůdce skutečně dopustil protiprávního jednání, že poškozenému vznikla škoda, že existuje příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním škůdce a vznikem škody a že škůdce škodu zavinil svým nedbalostním nebo úmyslným jednáním. Je proto dobré nashromáždit co nejvíce důkazů a být schopen určit, v jaké výši škoda vznikla. Ve většině případů je proto nutné škodu zdokumentovat, a to jak pomocí fotografií, tak i za pomoci svědků, znaleckých posudků, e-mailové komunikace, nahranými telefonními hovory nebo jinými důkazními prostředky.

Nabízím nezávazné konzultace i poradenství.