JUDr. Vít Nevařil, LL.M.

JUDr. Vít Nevařil, LL.M.

V advokacii působím na různých pracovních pozicích od roku 2011. V roce 2012 jsem absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr.). O dva roky později jsem získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy také titul doktor práv (JUDr.). Rigorózní práci na téma Právní postavení obhájce v přípravném řízení jsem zaměřil právě na trestní právo a konkrétně na obhajobu v trestním řízení.

Od roku 2015 vykonávám praxi jako advokát.

Svoji advokátní praxi jsem nejprve spojil s úspěšnou českou advokátní kanceláří Moreno Vlk & Asociados (2011 – 2017), která se opakovaně umisťuje jako doporučovaná či velmi doporučovaná kancelář v oblasti Trestního práva v rámci soutěže Právnická firma roku. Pravidelně jsem byl pověřován zpracováním nejsložitějších kauz.

V roce 2017 jsem založil advokátní kancelář AK Nevařil. Kancelář se setrvale zaměřuje zejména na poskytování právních služeb v oblasti občanského a trestního práva, specializuji se na zastupování klientů v oblasti civilního a trestního procesu.

V letech 2021 – 2023 jsem úspěšně absolvoval studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. (LL.M.) se zaměřením na obchodní korporace a jejich správu.

Veškeré právní služby poskytuji také v anglickém jazyce, s pracovní znalostí španělského a německého jazyka.

Od roku 2018 jsem členem Unie obhájců České republiky.

Ve své bohaté a intenzivní praxi se v rámci trestněprávní agendy zaměřuji na obhajobu obviněných zpravidla od momentu prvního kontaktu s policií, následně obhajuji v trestních řízeních před soudy všech stupňů.

Dále zastupuji poškozené, a to již od momentu přípravy a podání trestního oznámení a poté po celou dobu řízení.

Pro poškozené se mi opakovaně podařilo dosáhnout u Krajského či Vrchního státního zastupitelství rozhodnutí, které „prolomilo“ názor policie či nižších stupňů státního zastupitelství o tom, že se určitá „věc“ nebude trestně stíhat.

Vícekrát se mi pro mé klienty podařilo dosáhnout jak v trestních řízeních, tak řízeních civilních, významného vyhovujícího rozhodnutí Nejvyššího soudu, konkrétní rozhodnutí často významně přesahovalo samotný řešený případ.

Jako obhájce či zmocněnec poškozeného jsem poskytoval právní služby také v trestních řízeních vedených o přípravě či pokusu určitého trestného činu.

Ve více než dvaceti samostatných řízeních jsem poskytoval právní služby zejména obviněným, obžalovaným a odsouzeným v relativně specifických a často složitých věcech mezinárodní justiční spolupráce (zejména Německo, Rakousko, Austrálie, Nový Zéland, Velká Británie, pravidelně Slovensko).

Opakovaně jsem obhajoval obviněné v rámci právních kvalifikací směřující na určitou formu účastenství (organizátorství, návod, pomoc).

Ve více než deseti případech jsem obhajoval v rozsáhlých trestních řízeních spojených s tzv. organizovanou zločineckou skupinovou, organizátorstvím, účastí na organizované zločinecké skupině.

V tzv. „majetkových“ trestních věcech jsem obhajoval (či zastupoval poškozené) v několika kauzách, kde byla škoda ve stovkách mil. Kč, v jednotkách případů přes 1 mld. Kč.

V rámci své dosavadní praxe jsem poskytoval právní služby jako procesní zástupce (zejména jako obhájce, zmocněnec poškozeného, opatrovník, nebo zástupce zúčastněné osoby) v rámci přibližně 250 „kauz“ (údaj k roku 2024) a trestních řízeních o níže vypsaných trestných činech.

JUDr. Vít Nevařil, LL.M.

Promluvte si ještě dnes s právníkem

Pokud máte zájem o spolupráci, neváhejte se na nás obrátit. Rádi si s vámi sjednáme schůzku a vše probereme.

Leave this field blank

Zabití
Usmrcení z nedbalosti
Těžké ublížení na zdraví
Ublížení na zdraví
Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky
Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti
Ublížení na zdraví z nedbalosti
Neposkytnutí pomoci
Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku
Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti
Rvačka
Vražda

Obchodování s lidmi
Zbavení osobní svobody
Omezování osobní svobody
Loupež
Vydírání
Útisk
Porušování domovní svobody
Neoprávněné nakládání s osobními údaji
Poškození cizích práv
Porušení tajemství dopravovaných zpráv
Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí
Pomluva

Krádež
Zpronevěra
Neoprávněné užívání cizí věci
Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru
Podvod
Pojistný podvod
Úvěrový podvod
Dotační podvod
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti
Lichva
Porušení povinnosti při správě cizího majetku
Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti
Poškození věřitele
Zvýhodnění věřitele
Způsobení úpadku
Porušení povinnosti v insolvenčním řízení
Pletichy v insolvenčním řízení
Poškození cizí věci
Neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací
Neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací z nedbalosti

Padělání a pozměnění peněz
Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby
Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení
Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže
Neoprávněné podnikání
Poškozování spotřebitele
Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
Zneužití informace v obchodním styku
Zneužití postavení v obchodním styku
Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
Pletichy při veřejné dražbě
Poškození finančních zájmů Evropské unie

Znásilnění
Sexuální nátlak
Pohlavní zneužití
Kuplířství

Opuštění dítěte nebo svěřené osoby
Zanedbání povinné výživy
Týrání svěřené osoby
Týrání osoby žijící ve společném obydlí
Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou

Obecné ohrožení
Obecné ohrožení z nedbalosti
Ohrožení pod vlivem návykové látky
Nedovolené ozbrojování
Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu

Poškození a ohrožení životního prostředí
Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti
Poškození lesa
Neoprávněné nakládání s odpady
Týrání zvířat
Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti
Pytláctví

Zneužití pravomoci úřední osoby
Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti
Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice
Křivé obvinění
Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek
Padělání a pozměnění veřejné listiny
Nebezpečné vyhrožování
Nebezpečné pronásledování
Výtržnictví
Opilství
Organizovaná zločinecká skupina
Účast na organizované zločinecké skupině
Schvalování trestného činu
Nadržování
Nepřekažení trestného činu
Neoznámení trestného činu

Mohlo by vás zajímat: Trestní právo Praha

Požádejte o konzultaci.

Nabízím nezávazné konzultace i poradenství.